Navigation

 

DONIRAJ RAD BOLJITKOVIH KANDIDATA

NAJBOLJA INVESTICIJA!!!

   


Kandidati


LINK ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA (CIJELI):

https://www.izbori.ba/Documents/2016/Finansiranje_politickih_partija/Zakon/Nesluzbeni_precisceni_tekst-ZOFPS.pdf

 

IZDVOJENI ČLANOVI (O DOBROOVLJNIM DONACIJAMA):

Član 1. (Cilj Zakona):

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima političke stranke i članovi političkih stranaka koji djeluju u njihovo ime osiguravaju sredstva za rad.

 

Član 3. (Izvori finansiranja):

(1) Politička stranka može se finansirati iz:

  1. a) članarina,
  2. b) dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica,
  3. c) izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organiziranja partijskih manifestacija,
  4. d) prihoda od imovine u vlasništvu političke stranke,
  5. e) budžeta BiH u skladu s članom 7. ovog zakona, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom,
  6. f) dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke

 

Član 5. (Članarina i dobrovoljni prilozi):

(2) Dobrovoljnim prilozima, u smislu ovog zakona, smatraju se povremene ili redovne uplate kojima fizička ili pravna lica dobrovoljno daju novac političkoj stranci u iznosu većem od iznosa članarine, kao i pružanje usluga ili davanje proizvoda političkoj stranci bez naplate.

(3) Za dobrovoljne priloge koji se daju političkoj stranci u formi proizvoda ili usluga fizička i pravna lica dužna su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge, te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku i da ne podliježe naplati.

(4) Političke stranke dužne su voditi evidenciju o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, te izdavati potvrde o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga. Ovlašteno lice u političkoj stranci uplaćuje članarinu i dobrovoljne priloge neposredno na transakcijski račun političke stranke najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema uplate.

 

Član 6. (Ograničenje ukupne visine)

(1) Fizička i pravna lica mogu davati dobrovoljne priloge političkim strankama jednokratno ili više puta tokom kalendarske godine.

(2) Dobrovoljni prilozi u novcu uplaćuju se na transakcijski račun centrale političke stranke.

(3) Ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičkog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini.

(4) Ukupan iznos dobrovoljnih priloga pravnog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 50.000,00 KM (pedesethiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini. 3

(5) Ukupan iznos koji član političke stranke uplati na ime stranke u toku jedne kalendarske godine ne može prelaziti iznos od 15.000,00 KM (petnaesthiljada konvertibilnih maraka), što uključuje i članarine.