• AMANDMANI na Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

  USTAVNOPRAVNOM POVJERENSTVU

  ZASTUPNIČKOG DOMA

  PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH

  Na temelju članka 109. stavak (1) i (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH („Službeni glasnik BiH” br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09) podnosim:

  AMANDMANE

  na Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

  Amandman I.

  U Prijedlogu zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u članku 3. stavak (1) točka c) se briše.

  U istom članku u stavku (1) točka i) mijenja se i glasi:

  „i) U promotivne aktivnosti kolektivne organizacije treba uključiti sve one radio stanice i televizije koje su registrirane u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH (ne misli se na kablovske operatere i njihove internet, tv i radio kanale ) a u cilju izbjegavanja diskriminacije korisnika.“

  Dosadašnje točke d), e), f), g), h) i i) postaju točke c), d), e), f), g) i h).

  Amandman II.

  U članku 7. stavak (2) mijenja se i glasi:

  „(2) Od svih ukupno ostvarenih sredstava kolektivna organizacija odvaja samo sredstva za pokrivanje troškova svoga rada, a sva druga sredstva dužna je da raspodijeli svojim članovima. Odobrenje troškova kolektivne organizacije, njihovo finansiranje, pokrivanje kao i kontrolu prihoda i rashoda vrši nadzorni odbor kolektivne organizacije koji je sastavljen od predstavnika udruga autora i udruga korisnika.“

  U istom članku stavak (3) se briše.

  Amandman III.

  U članku 10. stavak (2) točka c) mijenja se i glasi:

  „c) spisak autora koji su ovlastili pravnu osobu za ostvarivanje prava na njihovim djelima sa priloženim originalnim ili ovjerenim fotokopijama ugovora sklopljenih s autorima, ne starijim od 6 mjeseci, kao i popis djela koja će sačinjavati repertoar kolekitvne organizacije,“

  U istom članku stavak (3) mijenja se i glasi:

  „(3) Pravne osobe koje traže dozvolu, a i Institut moraju ispunjavati zakonom predviđene uvjete i provoditi zakon.“

  Amandman IV.

  U članku 11. stavak (1) mijenja se i glasi:

  „(1) Institut mora u roku od 90 dana od usvajanja ovog zakona objaviti poziv zainteresiranim subjektima koji će konkurirati za dobivanje dozvole Instituta za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava. Poziv treba biti otvoren 120 dana. Ukoliko se ne izda dozvola, Institut će u roku od 90 dana ponoviti poziv pod istim uvjetima.“

  U istom članku, stavci (2) i (3) se brišu.

  Amandman V.

  U članku 12. u stavku (1) dodaje se nova rečenica:

  ”Nadzor nad radom kolektivne organizacije za zaštitu autorskih prava vrši nadzorni odbor kolektivne organizacije koji je sastavljen od predstavnika Instituta , udruge autora i udruge korisnika.”

  U istom članku u stavku (4) u točki a) dodaju se riječi: „a izmjenu statuta prethodno odobrava nadzorni odbor kolektivne organizacije i Institut,“

  U istom članku u stavku (4) u točki c) dodaju se riječi: „sukladno kolektivnim ugovorom sa reprezentativnom udrugom korisnika autorskih djela,”

  Amandman VI.

  U članku 13. stavak (1) dodaje se rečenica koja glasi: „Po prijavi korisnika ili autora ili udruženja Institutu o nepravilnostima u radu kolektivne organizacije, Institut mora prijavu obraditi bez odlaganja i adekvatno reagirati prema kolektivnoj organizaciji u roku do 30 dana.“

  U istom članku u stavku (2) u točki d), riječi  „i ponovnu“  se brišu.

  Amandman VII.

  Članak 14. se briše.

  Amandman VIII.

  U članku 15. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

  „(3) Ovakav autor koji je sklopio ugovor za kolektivno ostvarivanje svojih prava u BiH sa inozemnom kolektivnom organizacijom, ne može direktno sklapati sa bosansko-hercegovačkim korisnikom, nego će bosansko-hercegovačka kolektivna organizacija plaćati korištenje predmetnih djela inozemnoj kolektivnoj organizaciji.“

  Amandman IX.

  Članak 17. se briše.

  Amandman X.

  U članku 23. u stavku (3) točki a) mijenja se i glasi:

  „a) osnov za obračun tarife je neto prihod ostvaren kroz prihod od sponzorstva muzičkih emisija, prihod od redovnog oglašavanja u marketing prostoru radija ili tv-a.

  U osnovu ne ulaz prihodi ostvareni sponozoriranjem emisija istraživačkog novinarstva ili informativnih emisija, vremenske prognoze i sporta obrazovnih i edukativnih emisija, donacije, sponozorstva nemuzičkih dijelova programa.”

  U članku 23. u stavku (3) u točki f) dodaje se rečenica:„Uporedni faktor okruženja sa Bosnom i Hercegovinom je i financijska stabilnost i stanje prosječnog korisnika po vrsti korisnika.“

  Amandman XI.

  U članku 24. stavak (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

  “(3) Uvažavajući kriterije iz st.(1) i (2) ovog članka u oblasti elektronskih medija postoje tri reprezentativne udruge korisnika i to: Asocijacija privatnih radio i tv stanica BiH (okuplja privatne elektronske medije ), Aoscijacija elektronskih medija ( okuplja uglavnom kantonalne i općtinske RTV  ) i Asocijacija kablovskih operatera ( okuplja kablovske operatere, kablovske tv).”

  U istom članku u stavku (4) u točci a) iza riječi “tarifu,” dodaju se riječi “osnovica za obračun i način primjene tarife,”.

  U istom članku u stavku (4) iza točke e) dodaje se točka f) koja glasi:

  “f) Kolektivni ugovor važi od momenta potpisivanja i ne može retroaktivno obuhvatati raniji period.”

  Amandman XII.

  U članku 25. stavak (1) briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: “a najduže do 6 mjeseci. Poziv ne može biti upućen dok se ne formiraju sva tijela po ovom zakonu, a naročito Vijeće za autorsko pravo.”

  Amandman XIII.

  Članak 26. se briše.

  Amandman XIV.

  U članku 27. stavak (2) mijenja se i glasi:

  “(2) Korisnik ne može izvršiti plaćanje bez adekvatnog računa koji izdaje kolektivna organizacija. Zakon se mora odnositi na prethodni mjesec,a mora biti sačinjen u skladu sa zakonom.”

  Amandman XV.

  U članu 28 stavak (3) mijenja se i glasi:

  “(3) Kolektivna organizacija za zaštitu autorskih prava o svom trošku obvezna je elektronskim medijima instalirati program (hardverski uređaj i softver) koji će automatski evidentirati emitovana autorska djela koja se mogu e-poštom slati u kolektivnu organizaciju.”

  Amandman XVI.

  U članku 30. stavak (2) se briše.

  Amandman XVII.

  U članku 31. iza riječi “saopćiti” dodaju se riječi “ili dostaviti korisniku u pisanoj formi”.

  Amandman XVIII.

  U članku 32. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

  “(2)Autor koji je sklopio ugovor za kolektivno ostvarivanje svojih prava u BiH sa inozemnom kolektivnom organizacijom ili iz bilo kojeg razloga nema sklopljen ugovor sa domaćom kolektivnom organizacijom,ne može direktno sklopiti ugovor sa bosansko-hercegovačkim korisnikom , nego će bosansko-hercegovačka kolektivna organizacija plaćati korištenje predmetnih djela autoru direktno ili preko njegove inozemnestrane kolektivne organizacije.”

  Amandman XIX.

  U članku 33. stavak (1) mijenja se i glasi:

  “(1) Vijeće za autorsko pravo je stručno, neovisno i nepristrasno tijelo koje je ovlašteno da na području ostvarivanja autorskog prava kad se oko toga ne mogu dogovoriti i kolektivni ugovor potpisati, kolektivna organizacija i reprezentativna udruga korisnika:”

  U istom članku stavak (2) mijenja se i glasi:

  “(2) Ako se stranke u vezi sa nekim od ovih pitanja iz stavka (1) ovog članka ne zadovolje kao i rješenja o kojima je Vijeće donijelo svoju odluku,iste mogu tražiti zaštitu u redovnom sudskom postupku.”

  Amandman XX.

  U članku 34. stavak (1) mijenja se i glasi:

  “(1) Vijeće čine predsjednik i šest članova”.

  Amandman XXI.

  U članku 35. stavak (1) briše se točka i dodaju riječi “na prijedlog kojeg daje Institut i imenovanje koje vrši Vijeće ministara BiH reprezentativna udruga korisnika ili kolektivna organizacija, mogu u roku od 30 dana podnijeti istoj instanci žalbu. Na žalbu se argumentovano mora odgovoriti u roku od 30 dana. Ukoliko podnositelji žalbe ne budu zadovoljni rješenjem po žalbi mogu u roku od 30 dana zaštitu tražiti pred Sudom BiH.”

  U istom članku stavak (2) mijenja se i glasi:

  “(2) Institut priprema prijedlog iz stavka (1) ovog članka na način:

  –         predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika predlaže Institut iz svojih redova ,

  –         dva člana Vijeća i jednog zamjenika člana na osnovu prijedloga kandidata dobijenog od kolektivne organizacije ,

  –         tri člana Vijeća i jednog zamjenika člana na osnovu prijedloga kandidata dobijenih od reprezentativnih udruženja elektronskih medija kao korisnika (javni emiteri -državni elektronski mediji, privatni elektronski mediji, kablovski operateri sa kablovskim tv i radio kanalima )

  –         jednog člana Vijeća na osnovu prijedloga kandidata dobijenog od ostalih reprezentativnih udruga korisnika,a na osnovu javnog poziva objavljenog u “Službenom glasniku BiH”.”

  Amandman XXII.

  U članku 36. stavak (1) mijenja se i glasi:

  “ (1) Kolektivna organizacija ili reprezentativno udruženje korisnika može da traži , ako nakon šest mjeseci od početka pregovora ne dođe do zaključenja kolektivnog ugovora, da Vijeće svojom odlukom odredi primjerenu tarifu, ili da odluči o drugom spornom pitanju u vezi sa kolektivnim ugovorom.”

  U istom članku, u stavku (4) briše se točka i dodaju riječi: “u roku od 30 dana.”

  Amandman XXIII.

  U članku 37. stavak (1) mijenja se i glasi:

  “(1) Ukoliko kolektivna organizacija i reprezentativna udruga korisnika ne mogu naći rješenje za sklapanje kolektivnog ugovora, Vijeće određuje primjerenu tarifu, odlučuje o drugom spornom pitanju svojom odlukom kojom može da osporeni kolektivni ugovor potvrdi djelimično ili u cjelini odnosno izmjeni ili poništi. Reprezentativna udruga korisnika ili kolektivna organizacija mogu u roku od 30 dana podnijeti žalbu Vijeću. Na žalbu se mora argumentovano odgovoriti u roku od 30 dana. Ukoliko podnosioci žalbe ne budu zadovoljni rješenjem po žalbi mogu u roku do 30  narednih dana zaštitu tražiti pred Sudom BiH.”

  U istom članku stavak (2) se briše .

  Amandman XXIV.

  U članku 42. stavak (1) mijenja se i glasi:

  “(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

  a)      ne osigura određeni hardverski uređaj i softver sa računarom i isti instalira kod korisnika autorskih djela radi evidencije.

  Dosadašnje točke a), b), c) i d) postaju točke b), c), d) i e).

  U istom članku stavci (2),(3), (4) i (5) se brišu.

  Amandman XXV.

  Članak 43. se briše.

  Amandman XXVI.

  Članak 45. se briše.

  Amandman XXVII..

  Članak 46. se briše.

  Amandman XXVIII.

  Članak 49. mijenja se i glasi:

  ”Član 49.

  (Prestanak važenja drugih propisa)

  Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe sve odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini  (“Službeni glasnik BiH” br.7/02 i 76/06 ) koje su se odnosile na bilo koji način u vezi sa problematikom koja se regulira ovim zakonom.”

  NAPOMENA: Imajući u vidu da su amandmanima određene odredbe brisane odnosno dodavane, prilikom pripreme teksta Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava za objavu, neophodno je izvršiti odgovarajuću prenumeraciju članova i pozivanja na članove kroz cijeli tekst zakona.

  Obrazloženje

  Naprijed ponuđeni amandmani dati su sukladno Ustavu BiH, odredbama Evropskih konevncija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, a naročito radi poštivanja načela ravnopravnosti i osiguranja istog kroz zakonsku regulative, a što je sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima kojim su regulirani osnovni postulati ugovornog prava a posebno načelo savjesnosti i poštenja.

  Također pri izradi ovih amandmana vodilo se posebno računa o reformi pravosudnog sistema u državi koja je već urađena, kao i ostalim reformskim propisima koji su donešeni.

  Zastupnik

  Jerko Ivanković-Lijanović