• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

  PARLAMENTARNA SKUPŠTINA

  BOSNE I HERCEGOVINE

  ZASTUPNIČKI DOM

  n/r Milorada Živkovića, predsjedatelja

  Na temelju čl. 99. i 100. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (”Službeni glasnik BiH”, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09), kao ovlašteni predlagatelj, dostavljam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine, radi razmatranja i usvajanja u Parlamentarnoj skupštini BiH.

  Predlažem da se Prijedlog zakona razmatra žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika Zastupničkog doma.

  U privitku dostavljam tekst Prijedloga zakona s obrazloženjem na hrvatskome jeziku, zakonske odredbe koje se mijenjaju i elektroničku verziju Prijedloga zakona.

  S poštovanjem,

  Zastupnik

  Jerko Ivanković Lijanović

  Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na __. sjednici Zastupničkog doma održanoj _________2010. godine i na ___. sjednici Doma naroda održanoj ____________2010. godine, usvojila je

  ZAKON  O IZMJENAMA I DOPUNAMA  IZBORNOGA   ZAKONA   BOSNE I HERCEGOVINE

  Članak 1.

  U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08) u članku 1.4. u stavku (1), iza riječi: „ima pravo“ dodaju se riječ: „i obvezu“, a iza riječi: „glasa i“ dodaje se riječ: „pravo“.

  U istome članku dodaje se stavak (3), koji glasi:

  „(3) Svaki državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i koji izvrši svoju obvezu glasovanja na općim izborima 2010. i na svim slijedećim izborima u Bosni i Hercegovini ima pravo na naknadu troškova u visini od 100 KM“.

  Članak 2.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ”Službenom glasniku BiH”.

  PSBiH broj:___________/10.

  Sarajevo, ___________2010. godine

  Predsjedatelj Predsjedatelj Zastupničkog doma                                                                                  Doma naroda

  Parlamentarne skupštine BiH                                                Parlamentarne skupštine BiH

  _________________________                                      _________________________

  O B R A Z L O Ž E NJ E

  I.   USTAVNOPRAVNI TEMELJ

  Ustavni temelj za donošenje ovoga Zakona sadržan je u članku IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem je Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona potrebnih za provođenje odluka Predsjedništva BiH ili za provedbu funkcija Skupštine prema Ustavu. On je nesporan, jer je riječ o izmjenama i dopunama postojećeg Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

  II.  RAZLOZI ZA DONOŠENJE

  U Bosni i Hercegovini imamo mladu demokraciju, što za posljedicu ima mali odziv birača na izborima. Ta činjenica dovodi do toga da su mnogi općinski načelnici izabrani s 15% – 20% birača od ukupnoga biračkoga tijela u tim općinama. Tako mala potpora biračkoga tijela dovodi do toga da se postavlja pitanje legitimnosti njihovih ovlasti, koje su vrlo velike na lokalnoj razini, ili primjerice izbor predsjednika Republike Srpske koji je preuzeo dužnost predsjednika s približno 15% potpore od ukupnog biračkog tijela u Republici Srpskoj.

  Isto tako, članovi predsjedništva BiH se izabiru sa ispod 10% birača od ukupnog biračkog tijela u BiH.

  Mnoge zemlje s dugom demokratskom tradicijom, poput Australije, Belgije, Cipra, Luksemburga i drugih, u svome izbornom zakonodavstvu imaju propisano obvezno glasovanje i propisane novčane sankcije za nepoštivanje izbornoga zakona odnosno za neizlazak na izbore.

  Iz naprijed navedenih razloga i u Bosni i Hercegovini potrebno je uvesti obvezno glasovanje radi bržeg razvijanja demokratskih procesa.

  Uslijed teške gospodarske situacije u BiH, sankcije za nepoštivanje obveznog glasovanja ne bi bile primjerene nego bi bilo potrebno osigurati naknadu troškova biraču koji poštiva zakon i ispuni demokratsku i zakonsku dužnost.

  III. FINANCIJSKA SREDSTVA NUŽNA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

  Sredstva za provedbu ovoga Zakona osigurat će se u proračunu institucija Bosne i Hercegovine kroz dodatno oporezivanje luksuznih roba u Bosni i Hercegovini.

  IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

  (“Službeni glasnik BiH” br. 23/01)

  Članak 1.4

  Svaki državljanin Bosne i Hercegovine s navršenih osamnaest (18) godina života ima pravo glasovati i biti izabran (u daljnjem tekstu: biračko pravo), u skladu s odredbama ovoga Zakona.

  Da bi ostvario svoje biračko pravo, državljanin mora biti registriran kao birač, u skladu s ovim Zakonom.

  Ista osoba može biti registrirana u Središnjem biračkom popisu samo za jednu općinu.

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOGA ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

  („Službeni glasnik BiH“ br. 24/06)

  Članak 6.

  U članku 1.4. u stavku 1. riječ “izabran” zamjenjuju se riječju “biran”.

  U istome članku u stavku 2. riječi: “registriran kao birač” zamjenjuju se riječima: “upisan u Središnji birački popis”.

  U istome članku stavak 3. briše se.

  IZBORNI ZAKON

  BOSNE I HERCEGOVINE

  (Neslužbeni prečišćeni tekst)

  Član 1.4

  (1) Svaki državljanin Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:državljanin BiH) sa navršenih 18 godina života ima pravo da glasa i bude biran (u daljem tekstu: biračko pravo), u skladu s odredbama ovog Zakona.

  (2) Da bi ostvario svoje biračko pravo, državljanin mora biti upisan u Centralni birački spisak, u skladu s ovim Zakonom.