• Statut Narodne stranke Radom za boljitak

  Po osnovu zakona o političkim organizacijama (SL SRBIH 27/91) na Osnivačkoj skupštini Narodne stranke Radom za boljitak održanoj dana 01. oktobra 2001 godine u Širokom Brijegu, Odluke o izmjeni Statuta od 09.02.2004.godine, Odluke o izmjeni Statuta od 07. 07. 2004. godine i Odluke o izmjeni Statuta od 07.07. 2008. godine donesen je:

  S T A T U T
  NARODNE STRANKE RADOM ZA BOLJITAK

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Član 1.
  Narodna stranka Radom za boljitak (u daljem tekstu: “Za boljitak”) je nezavisna politička organizacija koja okuplja sve narode i građane Bosne i Hercegovine istih političkih stavova i usmjerenja. Kroz svoje djelovanje stranka “Za boljitak” zastupat će interese svih građana Bosne i Hercegovine te javni i politički život oblikovati na demokratskim načelima u skladu sa zapadnoevropskim standardima.

  Član 2.
  Stranka “Za boljitak” je politička organizacija koja svojim konstruktivnim djelovanjem u okviru državotvorne zajednice Bosne i Hercegovine ostvaruje sledeća načela i ciljeve:
  – zaštita i očuvanje suvereniteta i prostorne cjelovitosti Bosne i Hercegovine u njenim međunarodno priznatim granicama,
  – oblikovanje savremene demokratske i socijalne države s višestranačkim parlamentom i podjelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku,
  – zaštita i ostvarivanje slobode i prava svakog čovjeka bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, rasnu, imovinsku ili bilo koju drugu različitost,
  – ostvarenje slobodne tržišne privrede i privatnog preduzetništva, te socijalne politike u skladu sa zapadnoevropskim načelima i standardima,
  – razvoj ekonomije kao temelja za bržu obnovu i razvoj naše zemlje u svim njenim segmentima,
  – otvaranje novih radnih mjesta odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba,
  – što brži povratak svih izbjeglih i protjeranih osoba na svoja predratna ognjišta,
  – zaustaviti negativni trend iseljavanja mladih i stručnih ljudi iz naše države,
  – stvaranje uslova za zdrav život kroz očuvanje prirode i zaštitu čovjekove okoline.

  Član 3.
  Stranka “Za boljitak” se opredjeljuje za nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu unutar koje će zastupati i unapređivati opšte državne interese i zalagati se da Bosna i Hercegovina u što skorije vrijeme ispuni određene uslove i sebi otvori put za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

  Naziv i sjedište

  Član 4.
  Stranka nosi naziv Narodna stranka Radom za boljitak.
  Skraćeni naziv stranke je: “Za boljitak”.
  Sjedište stranke “Za boljitak” je u Sarajevu.

  Područje djelovanja

  Član 5.
  “Za boljitak” je stranka koja djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine gdje žive njeni građani.
  Stranka “Za boljitak” će svoje djelovanje izvan Bosne i Hercegovine uskladiti s odlukama nadležnih središnjih tijela uzimajući u obzir pravni poredak dotične države.

  Član 6.
  Stranka “Za boljitak” je pravna osoba koja se upisuje u registar političkih organizacija kod nadležnog državnog tijela odnosno suda.

  Pečat, znak, zastava, himna i članska karta

  Član 7.
  – Stranka “Za boljitak” ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm u kojem je uz vanjski rub polukružno upisano Narodna stranka Radom za boljitak – Sarajevo. Unutar pečata u srednjem dijelu je znak stranke “Za boljitak”.
  – Kantonalne, regionalne, gradske i opštinske organizacije stranke “Za boljitak” imaju pečat okruglog oblika promjera 40 mm u kojem je uz vanjski rub polukružno upisano Narodna stranka Radom za boljitak te naziv i sjedište dotične organizacije sa znakom stranke “Za boljitak” u srednjem dijelu pečata.
  – Znak stranke “Za boljitak” je sastavljen od tri polja od kojih je jedno crvene boje, drugo plave boje, a treće zelene boje. Polja su u obliku strelica koje su usmjerene ka centru. Navedena polja su razdvojena uskim bijelim linijama. Oko navedenog znaka plavim slovima je polukružno ispisan tekst: Narodna stranka Radom za boljitak.
  – Zastava stranke “Za boljitak” je svijetlo-plave boje sa znakom stranke “Za boljitak” u sredini.
  – Člansku kartu, njen izgled i sadržaj utvrđuje Predsjedništvo stranke “Za boljitak”.

  Javnost rada

  Član 8.
  Rad stranke “Za boljitak” je javan.
  Odlukom tijela stranke “Za boljitak” koja zasjedaju javnost može biti isključena.

  Sredstva informisanja stranke

  Član 9.
  Stranka “Za boljitak” trenutno nema svoja sredstva informisanja.
  Stranka će se služiti sredstvima javnih informisanja radi ostvarivanja i provođenja svoga programa.

  Odnosi prema drugim strankama

  Član 10.
  Stranka “Za boljitak” je otvorena za saradnju s drugim strankama u zemlji i inostranstvu. Stranka “Za boljitak” se odlukom Središnjeg odbora može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije i udruženja srodnih stranaka u skladu sa svojim programom.

  II. ČLANSTVO

  Uslovi za sticanje članstva

  Član 11.
  Članom stranke “Za boljitak” može postati svaka punoljetna osoba koja prihvata Statut i Program stranke.
  Članom stranke “Za boljitak” ne može postati osoba čije je ponašanje suprotno etičkom kodeksu stranke “Za boljitak”, odnosno osoba koja bi štetila ugledu naše stranke.

  Učlanjenje

  Član 12.
  Osoba koja se želi učlaniti u stranku “Za boljitak” podnosi svojeručno potpisanu pristupnicu stranke “Za boljitak”.
  Pristupnica se podnosi nadležnoj mjesnoj ili opštinskoj organizaciji prema svom mjestu prebivališta.
  Članstvo se stiče primanjem članske karte stranke “Za boljitak”.
  Nakon primanja članske karte član se upisuje u matičnu knjigu članstva koju vodi mjesni ili opštinski odbor stranke “Za boljitak”.

  Područna pripadnost člana

  Član 13.
  Svaki član stranke “Za boljitak” pripada jednoj osnovnoj organizaciji prema mjestu svoga prebivališta. Prilikom preseljenja član stranke “Za boljitak” se mora odjaviti u osnovnoj organizaciji te navesti novu adresu, kako bi mogao biti upisan u matičnu knjigu članstva u drugoj osnovnoj organizaciji.
  Članstvo u više političkih organizacija je nedopustivo.

  Prava i obaveze članova

  Član 14.
  – Član stranke “Za boljitak” ima pravo u osnovnoj organizaciji kojoj pripada, te u svim tijelima kojih je član, kroz rasprave aktivno učestvovati u donošenju odluka i političkom oblikovanju stranke,
  – Član stranke “Za boljitak” treba biti pravovremeno informisan o stranačkim aktivnostima, od svih tijela i zvaničnika stranke,
  – Član stranke “Za boljitak” je dužan redovno dolaziti na sastanke tijela stranke čiji je član,
  – Član stranke “Za boljitak” na sjednicama tijela i u javnosti može slobodno izraziti svoje stavove i politička mišljenja,
  – Član stranke “Za boljitak” ima pravo birati i biti biran u tijela stranke “Za boljitak”,
  – Član stranke “Za boljitak” je obavezan plaćati članarinu,
  – Član stranke “Za boljitak” je obavezan zastupati i unapređivati program i interese stranke “Za boljitak” uz pridržavanje statuta i etičkog kodeksa ponašanja u stranci, te poštovati stranačku disciplinu.

  Prestanak članstva

  Član 15.
  Članstvo u stranci “Za boljitak” prestaje:
  – smrću,
  – istupanjem iz stranke,
  – isključenjem iz stranke,
  – upisom u neku drugu stranku.
  Član stranke “Za boljitak” ima pravo istupiti iz stranke podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjavu podnosi nadležnom tijelu za primanje u članstvo stranke “Za boljitak”.
  Član stranke “Za boljitak” može biti isključen iz stranke ako teže povrijedi članske obaveze o čemu odluku donosi nadležno tijelo.
  Protiv odluke o isključenju podnosi se žalba Visokom časnom sudu, čija je odluka konačna.
  Članu stranke “Za boljitak” koji se upiše u drugu stranku prestaje članstvo činom upisa.
  Član je obavezan odmah o tome pismeno obavjestiti nadležno tijelo kod kojeg se vodi u matičnoj knjizi članstva. Ako to ne učini dužan je stranci “Za boljitak” nadoknaditi štetu nastalu tim činom.
  Odluku kojom se utvrđuje prestanak članstva donosi tijelo nadležno za primanje u članstvo stranke “Za boljitak”.

  Počasna članstva i priznanja

  Član 16.
  Stranka “Za boljitak” ima i počasne članove. Počasne članove na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak” proglašava Središnji odbor.
  Članovima i počasnim članovima stranke mogu se dodjeljivati određena priznanja u skladu s pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo stranke “Za boljitak”.

  III. ORGANIZACIJA STRANKE “Za boljitak”

  Član 17.
  Stranka “Za boljitak” je organizovana na područnom načelu.
  Stranka “Za boljitak” se sastoji od mjesnih, opštinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija te središnjih tijela stranke “Za boljitak”.

  Mjesne organizacije stranke “Za boljitak”

  Član 18.
  Osnovna organizacija stranke “Za boljitak” jeste mjesna organizacija stranke “Za boljitak”.
  Odluku o organizovanju mjesne organizacije donosi Opštinski odbor stranke “Za boljitak”.
  Mjesna organizacija stranke “Za boljitak” djeluje u sastavu opštinske organizacije na čijem je području ista organizovana.
  Mjesne organizacije se organizuju za područje jednog ili više mjesta, za dijelove grada ili za područje određene izborne jedinice za tijela lokalne samouprave.

  Član 19.
  Tijela mjesne organizacije stranke “Za boljitak” su Skupština i Mjesni odbor. Skupštinu čine svi evidentirani članovi mjesne organizacije.
  Mjesni odbor stranke “Za boljitak” tajnim glasanjem bira Skupština.
  Mjesni odbor ima sedam (7) članova uključujući predsjednika, podpredsjednika, sekretara i blagajnika.

  Član 20.
  Glavni zadaci Mjesnog odbora stranke “Za boljitak” su slijedeći:
  – provoditi politiku stranke “Za boljitak” na svom području,
  – brinuti o povećanju broja članova,
  – voditi matičnu knjigu članstva i uručivati članske karte,
  – učestvovati u predlaganju kandidata na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
  – određivati kandidate na izborima za tijela mjesne samouprave na području svoje mjesne organizacije,
  – provoditi predizbornu promociju na svom području.

  Opštinske organizacije stranke “Za boljitak”

  Član 21.
  Na području opštine djeluje opštinska organizacija stranke “Za boljitak”. Tijela opštinske organizacije su Skupština i Opštinski odbor. Skupštinu čine predstavnici mjesnih organizacija proporcionalno broju upisanih članova u određenoj mjesnoj organizaciji. Odluku o navedenim proporcijama donosi Opštinski odbor.
  Opštinsku organizaciju vodi Opštinski odbor koji se sastoji od devet (9) do petnaest (15) članova uključujući predsjednika, podpredsjednika, sekretara i blagajnika.
  Opštinski odbor se bira tajnim glasanjem na izbornoj Skupštini opštinske organizacije.
  Opštinski odbor može po potrebi svoj sastav dopuniti sa još dva (2) člana.

  Član 22.
  Glavni zadaci Opštinskog odbora stranke “Za boljitak” su slijedeći:
  – raspravljati i odlučivati o svim političkim pitanjima u okviru svoga kruga djelovanja,
  – voditi brigu o povećanju članstva,
  – odgovarati za provođenje politike stranke “Za boljitak” na području opštine,
  – voditi popis uručenih članskih karti za područje svoje opštine,
  – imenovati stalna i privremena tijela za rješavanje određenih pitanja,
  – učestvovati u predlaganju kandidata na državnim izborima,
  – određivati kandidate na izborima za tijela lokalne uprave i samouprave na području svoje opštine,
  – organizovati i brinuti o provođenju predizborne promocije.
  Opštinski odbor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Član 23.
  Na području grada djeluje gradska organizacija stranke “Za boljitak”.
  Tijela gradske organizacije su Skupština i Gradski odbor. Skupštinu čine predstavnici koji su izabrani u opštinskim organizacijama stranke “Za boljitak” proporcionalno broju upisanih članova u određenoj opštinskoj organizaciji.
  Odluku o navedenim proporcijama donosi Gradski odbor.
  Gradsku organizaciju vodi Gradski odbor koji se sastoji od jedanaest (11) do petnaest (15) članova uključujući predsjednika, podpredsjednika, sekretara i blagajnika.
  Gradski odbor se bira tajnim glasanjem na izbornoj Skupštini gradske organizacije.
  Gradski odbor može prema potrebi svoj sastav dopuniti s još dva (2) člana.

  Član 24.
  Glavni zadaci Gradskog odbora stranke “Za boljitak” su slijedeći:

  – voditi raspravu i donositi odluke o svim političkim pitanjima u okviru svoga kruga djelovanja,
  – odgovarati za provođenje politike stranke “Za boljitak” na području grada,
  – imenovati stalna i privremena tijela za rješavanje određenih pitanja,
  – učestvovati u predlaganju kandidata na državnim izborima,
  – određivati kandidate na izborima za tijela lokalne uprave i samouprave na području svoga grada,
  – organizovati i brinuti o provođenju predizborne promocije,
  – nakon provedenih izbora obavezno analizirati postignute rezultate.
  Gradski odbor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Kantonalne i regionalne organizacije stranke “Za boljitak”

  Član 25.
  Na području kantona djeluje kantonalna organizacija stranke “Za boljitak” koju čine sve opštinske i gradske organizacije stranke “Za boljitak” s područja kantona.
  Tijela kantonalne organizacije su Skupština i Kantonalni odbor.
  Kantonalnu Skupštinu čine predstavnici izabrani u opštinskim i gradskim organizacijama proporcionalno broju upisanih članova u navedenim organizacijama.
  Odluku o proporcijama donosi Kantonalni odbor.
  Kantonalnu organizaciju vodi Kantonalni odbor stranke “Za boljitak” koji se sastoji od petnaest (15) do devetnaest (19) članova uključujući predsjednika, podpredsjednika, sekretara i blagajnika.
  Kantonalni odbor se bira tajnim glasanjem na izbornoj skupštini kantonalne organizacije.
  Kantonalni odbor može prema potrebi svoj sastav dopuniti sa još dva (2) člana.

  Član 26.
  Glavni zadaci Kantonalnog odbora stranke “Za boljitak” su slijedeći:

  – rasprava o aktuelnim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svog kruga djelovanja,
  – odgovornost za provođenje politike stranke “Za boljitak” na području kantona,
  – imenovati stalna i privremena tijela za rješavanje određenih pitanja,
  – učestvovati u predlaganju kandidata na državnim izborima,
  – određivati kandidate na izborima za tijela lokalne uprave i samouprave na području svoga kantona,
  – organizovanje i briga o provođenju predizborne promocije,
  – nakon provedenih izbora obavezna analiza postignutih rezultata.

  Kantonalni odbor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Član 26a.
  Na području određene regije djeluje regionalna organizacija stranke “Za boljitak” koju čine sve opštinske i gradske organizacije stranke “Za boljitak” s područja te regije.
  Tijela regionalne organizacije su Skupština i Regionalni odbori.
  Regionalnu Skupštinu čine predstavnici izabrani u opštinskim i gradskim organizacijama proporcionalno broju upisanih članova u navedenim organizacijama.
  Odluku o proporcijama donosi regionalni odbor.
  Regionalnu organizaciju vodi regionalni odbor stranke “Za boljitak” koji se sastoji od petnaest (15) do devetnaest (19) članova uključujući predsjednika, podpredsjednika, sekretara i blagajnika.
  Regionalni odbor se bira tajnim glasanjem na izbornoj skupštini regionalne organizacije.
  Regionalni odbor može po potrebi svoj sastav dopuniti sa još dva (2) člana.

  Član 26b.
  Glavni zadaci regionalnog odbora stranke “Za boljitak” su slijedeći:
  – rasprava o aktuelnim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svog kruga djelovanja,
  – odgovornost za provođenje politike stranke “Za boljitak” na području regije,
  – imenovati stalna i privremena tijela za rješavanje određenih pitanja,
  – učestvovati u predlaganju kandidata na državnim izborima,
  – određivati kandidate na izborima za tijela lokalne uprave i samouprave na području svoje regije,
  – organizovanje i briga o provođenju predizborne promocije,
  – nakon provedenih izbora obavezna analiza postignutih rezultata.

  Regionalni odbor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Član 26c.
  Radi što efikasnijeg rada i neposrednije komunikacije na zahtjev većine regionalnih ili kantonalnih odbora, na osnovu odluke Predsjedništva stranke „Za boljitak“, na nivou entiteta Bosne i Hercegovine mogu se formirati koordinaciona tijela čiji naziv i krug djelovanja rada utvrđuje Predsjedništvo stranke.

  Koordinaciona tijela djeluju u skladu sa poslovnikom kojeg sami donose;

  IV. CENTRALNA TIJELA STRANKE “Za boljitak”

  Član 27.
  Centralna tijela stranke “Za boljitak” su:
  – Sabor stranke “Za boljitak”
  – Središnji odbor stranke “Za boljitak”
  – Predsjednik stranke “Za boljitak”
  – Predsjedništvo stranke “Za boljitak”
  – Visoki časni sud stranke “Za boljitak”
  – Nadzorni odbor stranke “Za boljitak”.

  Sabor stranke “Za boljitak”

  Član 28.
  Sabor stranke “Za boljitak” je najviše tijelo stranke koje radi na redovnim i vanrednim zasjedanjima.
  Sabor stranke “Za boljitak” je sastavljen od:
  – predstavnika opštinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija stranke “Za boljitak“
  – članova ostalih centralnih tijela stranke “Za boljitak”,
  – predstavnika mladih stranke “Za boljitak”,
  – predstavnika određenih organizacijskih jedinica u okviru stranke “Za boljitak”
  ukoliko su iste ustanovljene.
  Odluku o načinu određivanja kao i o broju predstavnika za Sabor donosi Središnji odbor na prijedlog Predsjednika stranke “Za boljitak”.
  Sabor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Član 29.
  Zadaci Sabora stranke “Za boljitak” su slijedeći:
  – utvrđuje osnovna načela politike stranke “Za boljitak”,
  – donosi Statut stranke “Za boljitak” većinom glasova punopravnih članova Sabora,
  – donosi Program stranke “Za boljitak”,
  – bira i razrješava Predsjednika stranke “Za boljitak” na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak” ili na prijedlog 1/3 članova Sabora,
  – bira i razrješava tri (3) podpredsjednika stranke “Za boljitak” na prijedlog predsjednika stranke “Za boljitak”,
  – bira i razrješava pet (5) članova Predsjedništva stranke “Za boljitak” na prijedlog predsjednika stranke “Za boljitak”,
  – bira i razrješava petnaest (15) članova Središnjeg odbora stranke “Za boljitak” na prijedlog 20-30 članova Sabora,
  – bira i razrješava pet (5) članova Visokog časnog suda stranke “Za boljitak” na prijedlog predsjednika stranke “Za boljitak” ili na prijedlog 20-30 članova Sabora,
  – bira i razrješava pet (5) članova Nadzornog odbora stranke “Za boljitak” na prijedlog predsjednika stranke “Za boljitak” ili na prijedlog najmanje 20-30 članova Sabora,
  – donosi odluku o prestanku postojanja stranke “Za boljitak”.

  Član 30.
  Sabor se saziva redovno jednom u četiri (4) godine, a može zasjedati i vanredno. Redovno zasjedanje saziva Predsjednik stranke “Za boljitak”.

  Član 31.
  Vanredno zasjedanje Sabora saziva:
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” na ličnu inicijativu,
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” na osnovu prijedloga Predsjedništva stranke “Za boljitak”,
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” na osnovu prijedloga Središnjeg odbora stranke “Za boljitak”.

  Središnji odbor stranke “Za boljitak“

  Član 32.
  Središnji odbor stranke “Za boljitak” čine:
  – članovi Predsjedništva stranke “Za boljitak”,
  – predsjednici Gradskih, Regionalnih i Kantonalnih odbora stranke “Za boljitak”,
  – petnaest (15) članova što ih neposredno izabere Sabor stranke “Za boljitak”,
  – poslanici iz stranke “Za boljitak” u Skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštini Republike Srpske i Skupštini Bosne i Hercegovine.

  Član 33.
  Središnji odbor stranke “Za boljitak” zasjeda po potrebi a najmanje jednom (1) godišnje.
  Predsjednik stranke “Za boljitak” je po položaju predsjednik Središnjeg odbora.
  Na prijedlog predsjednika stranke “Za boljitak” Središnji odbor bira dva (2) podpredsjednika Središnjeg odbora stranke “Za boljitak”.

  Član 34.
  Središnji odbor stranke “Za boljitak” saziva Predsjednik stranke “Za boljitak”:
  – na ličnu inicijativu,
  – na prijedlog 2/3 članova Predsjedništva stranke “Za boljitak”,
  – na prijedlog natpolovične većine članova Središnjeg odbora stranke “Za boljitak”.

  Član 35.
  Zadaci Središnjeg odbora stranke “Za boljitak” su:
  – raspravlja i odlučuje o bitnim političkim i stranačkim pitanjima,
  – vodi brigu o provođenju odluka Sabora stranke “Za boljitak”,
  – raspravlja o radu opštinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih odbora stranke “Za boljitak” utvrđuje godišnji financijski plan i prihvata zaključni račun te raspravlja o godišnjem izvještaju Nadzornog odbora,
  – propisuje način predlaganja kandidata na državnim izborima kao i na izborima za lokalnu upravu i samoupravu,
  – određuje predizbornu i izbornu strategiju stranke “Za boljitak”,
  – odlučuje o ustanovljavanju zajednica kao posebnih organizacijskih cjelina u stranci “Za boljitak”,
  – utvrđuje izmjenu i dopunu Statuta stranke “Za boljitak” i predlaže Saboru na prihvatanje,
  – utvrđuje izmjenu i dopunu programa stranke “Za boljitak” i predlaže Saboru na prihvatanje,
  – na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak” utvrđuje etički kodeks ponašanja članova i zvaničnika stranke “Za boljitak”.
  Središnji odbor stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Predsjednik stranke “Za boljitak”

  Član 36.
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” predstavlja i zastupa stranku “Za boljitak”, odgovara za rad stranke i osigurava djelovanje svih stranačkih tijela.
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” svojom odlukom može razriješiti dužnosti svakog člana iz svih tijela stranke i isključiti iz članstva svakog člana stranke „Za boljitak“ zbog kršenja Statuta, Programskih načela i odluka nadležnih tijela stranke “Za boljitak”.
  – Razriješeni i isključeni član se može žaliti na odluku predsjednika Visokom časnom sudu koji može žalbu odbiti ili uvažiti. Ukoliko je žalba uvažena Visoki časni sud predlaže Predsjedniku stranke da promijeni svoju odluku nakon čega Predsjednik donosi konačnu odluku.
  – Predsjednik može privremeno staviti van snage ili izmijeniti odluke svih tijela stranke “Za boljitak” ako procijeni da bi te odluke štetile interesu i ciljevima stranke. Potom će obavezati nadležna tijela da u određenim rokovima izvrše određene izmjene i dopune spornih odluka.

  – Predsjednik stranke “Za boljitak” redovno predsjedava na zasjedanju Predsjedništva i Središnjeg odbora stranke “Za boljitak”, a prema potrebi određuje jednog od članova Predsjedništva koji ga zamjenjuje.
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” imenuje i razrješava glavnog sekretara stranke “Za boljitak”.
  – Na prijedlog glavnog sekretara imenuje i razrješava zamjenika glavnog sekretara i sekretare za određene grupe poslova.
  – Na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak” imenuje i razrješava direktora financija stranke “Za boljitak”.
  – Na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak” imenuje i razrješava voditelja kancelarije za odnose sa javnošću stranke “Za boljitak”.
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” imenuje i razrješava glavnog urednika stranačkog informisanja.
  – Predsjednik stranke “Za boljitak” imenuje i razrješava povjerenike, povjerenstva i odbore za rješavanje određenih pitanja.

  Podpredsjednici stranke “Za boljitak”

  Član 37.
  Podpredsjednici stranke “Za boljitak” pružaju određenu pomoć u obavljanju poslova iz kruga djelovanja predsjednika stranke “Za boljitak”.
  Predsjednik može odrediti Podpredsjednicima stranke “Za boljitak” područje i djelatnosti kojima će se pojedini od njih baviti.
  Podpredsjednike bira Sabor stranke “Za boljitak” na prijedlog Predsjednika stranke “Za boljitak”.

  Predsjedništvo stranke “Za boljitak”

  Član 38.
  Predsjedništvo stranke “Za boljitak” čine:
  – Predsjednik stranke “Za boljitak”,
  – tri (3) podpredsjednika stranke “Za boljitak”,
  – pet (5) članova Predsjedništva stranke “Za boljitak”,
  – glavni sekretar stranke “Za boljitak”,
  – predsjednik mladih stranke “Za boljitak”.
  Odlukom predsjednika stranke “Za boljitak” u sastav Predsjedništva mogu ući članovi stranke “Za boljitak” ukoliko obavljaju određene visoke dužnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili na nivou države Bosne i Hercegovine.

  Član 39.

  Predsjedništvo stranke “Za boljitak” je glavno i najodgovornije tijelo za politička pitanja.
  U radu Predsjedništva svi članovi učestvuju ravnopravno i odgovorni su za svoj rad i za rad Predsjedništva stranke “Za boljitak”.

  Član 40.

  Zadaci Predsjedništva stranke “Za boljitak” su :
  – raspravlja i odlučuje o najvažnijim pitanjima stranke,
  – provodi odluke Sabora i Središnjeg odbora,
  – predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,
  – odlučuje o djelovanju članova stranke “Za boljitak” u predstavničkim tijelima vlasti i politici djelovanja tih tijela,
  – raspravlja o aktuelnim političkim pitanjima i propisuje materijalno-financijsko poslovanje stranke,
  – imenuje stalna i privremena tijela za rješavanje određenih pitanja,
  – bira i razrješava časne sudove prvog stepena
  – donosi odluku o raspuštanju nižih tijela stranke “Za boljitak”,
  – određuje kandidate za izbore na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uz saglasnost Predsjednika stranke “Za boljitak”,
  – daje saglasnost za izborne liste kandidata stranke “Za boljitak” od opštinskog do državnog nivoa uz odobrenje Predsjednika stranke “Za boljitak”,
  – raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja nisu stavljena u krug djelovanja drugih tijela stranke “Za boljitak”,

  Predsjedništvo stranke “Za boljitak” djeluje u skladu sa Poslovnikom kojeg sam donosi.

  Glavni sekretar stranke “Za boljitak”

  Član 41.
  Glavni sekretar stranke “Za boljitak” je po položaju član Predsjedništva stranke “Za boljitak”.
  Glavni sekretar obavlja slijedeće poslove:

  – rukovodi poslovima sekretarijata i odlučuje o administrativnim pitanjima stranke „Za boljitak“.
  – osigurava izvršavanje odluka Sabora, Središnjeg odbora i Predsjedništva ,
  – pruža određenu pomoć Predsjedniku stranke “Za boljitak” pri obavljanju njegovih zadataka i sve djelatnosti izvršava u dogovoru sa Predsjednikom,
  – razmatra i predlaže organizacijska rješenja koja su bitna za razvoj i rad stranke,
  – u savjetodavnoj ulozi može učestvovati na sjednicama opštinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija stranke “Za boljitak”,
  – predlaže predsjedniku stranke “Za boljitak” imenovanje sekretara za određene grupe poslova,

  Član 42.
  Glavni sekretar stranke “Za boljitak” ima zamjenika kojeg imenuje Predsjednik stranke “Za boljitak” na prijedlog glavnog sekretara. Zamjenik glavnog sekretara u određenim poslovima pomaže Glavnom sekretaru i izvršava druge poslove koje mu odredi Glavni sekretar i Predsjedništvo stranke “Za boljitak”.
  Ukoliko Glavni sekretar na zahtjev Predsjednika ne dostavi prijedlog za svoga zamjenika Predsjednik stranke “Za boljitak” će imenovati zamjenika Glavnog sekretara po svome izboru.

  V. NADZORNA I SAVJETODAVNA TIJELA STRANKE “Za boljitak”

  Član 43.
  Nadzorni odbor stranke “Za boljitak” je nezavisno tijelo koje nadzire materijalno-financijsko poslovanje stranke te na kraju svake kalendarske godine podnosi izvještaj Središnjem odboru stranke “Za boljitak”. Nadzorni odbor stranke “Za boljitak” vodi brigu da cijelo materijalno-financijsko poslovanje bude u skladu sa važećim zakonom. Nadzorni odbor stranke “Za boljitak” ima ovlaštenje da nadzire materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u stranci “Za boljitak”. Nadzorni odbor stranke “Za boljitak” ima pravo uvida u materijalno-financijsko poslovanje svih nižih tijela stranke “Za boljitak” te o uvidu podnosi izvještaj Predsjedništvu stranke.
  Članove i predsjednika Nadzornog odbora bira Sabor stranke “Za boljitak” na prijedlog Predsjednika stranke “Za boljitak”. Nadzorni odbor se sastoji od pet (5) članova. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe iz sastava Predsjedništva i Središnjeg odbora stranke “Za boljitak”.

  Član 44.
  Mjesne, opštinske, gradske, regionalne i kantonalne organizacije mogu organizovati svoj Nadzorni odbor.
  Nadzorni odbori navedenih organizacija stranke “Za boljitak” nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije te o tome, za svaku kalendarsku godinu, podnose izvještaj odboru svoje organizacije stranke “Za boljitak”.
  Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira skupština njihovih organizacija uz saglasnost predsjednika nadležnog odbora stranke “Za boljitak”.
  Nadzorni odbor ovih organizacija se sastoji od tri (3) člana.

  Savjetodavni odbor stranke “Za boljitak”

  Član 45.
  Savjetodavni odbor je političko tijelo stranke “Za boljitak” koje čine istaknuti stručnjaci i simpatizeri stranke “Za boljitak” koji po određenim pitanjima pomažu u radu stranke. Članove Savjetodavnog odbora stranke “Za boljitak” bira Predsjednik na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak”.
  Savjetodavni odbor saziva Predsjednik stranke “Za boljitak” povremeno za važnija politička, ekonomska i kulturna pitanja a najmanje jednom (1) godišnje.

  VI. ČASNI SUDOVI STRANKE “ZA BOLJITAK”

  Član 46.
  Časni sudovi stranke “Za boljitak” nezavisna su tijela koja donose odluke vezane za povrede prava i obaveza članova stranke “Za boljitak”.
  Unutar stranke “Za boljitak” postoje Časni sudovi prvog stepena i Visoki časni sud.
  Časni sudovi postupaju po zahtjevu ovlaštenih tijela za pokretanje postupaka.
  Svako Središnje tijelo stranke „Za boljitak“ ovlašteno je pokrenuti postupak pred nadležnim Časnim sudom protiv svakog člana stranke i člana svakog tijela stranke a ostala tijela stranke „Za boljitak“ protiv onih članova kojima je to tijelo nadležno.
  Pokretanjem postupka od strane ovlaštenog tijela pred nadležnim Časnim sudom do okončanja istog status člana stranke odnosno člana svakog tijela stranke „Za boljitak“ miruje.
  Članovi časnih sudova ne mogu biti članovi bilo kojeg tijela stranke “Za boljitak” istog nivoa.
  Časni sudovi prvog stepena i Visoki časni sud stranke „Za boljitak“ svojim odlukama mogu izricati disciplinske mjere: ukor, razrješenje s dužnosti u stranci i isključenje iz stranke.

  Član 47.
  Časni sudovi prvog stepena se uspostavljaju za kantonalne i regionalne organizacije stranke “Za boljitak”.
  Časne sudove prvog stepena imenuje Predsjedništvo stranke “Za boljitak”, a isti se sastoje od tri (3) člana tj. predsjednika i dva (2) suca.
  Protiv odluke Časnih sudova prvog stepena dopušten je žalba Visokom časnom sudu u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke.

  Član 48.
  Visoki časni sud se uspostavlja za cijelo područje djelovanja stranke “Za boljitak”.
  Visoki časni sud bira Sabor stranke “Za boljitak” na prijedlog Predsjednika stranke “Za boljitak”, a isti se sastoji od pet (5) članova tj. Predsjednika i četiri (4) suca.
  Visoki časni sud donosi odluke o žalbama protiv odluka časnih sudova prvog stepena. Ukoliko se vodi postupak protiv članova centralnih tijela stranke “Za boljitak” u prvom stepenu će suditi Visoki časni sud a žalbu na njegovu odluku se podnosi Predsjedništvu stranke “Za boljitak” koje u drugom stepenu donosi odluku.

  VII. POSEBNI NAČIN ORGANIZOVANJA I DJELOVANJA

  Član 49.
  U sastavu stranke “Za boljitak” mogu se uspostaviti zajednice kao posebne organizacijske cjeline radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja određenih problema.
  Odluku da se uspostave takve zajednice i način na koji će djelovati donosi Predsjedništvo stranke “Za boljitak”.

  Organizacija mladih stranke “Za boljitak”

  Član 50.
  U sastavu stranke “Za boljitak” uspostavlja se zajednica mladih stranke “Za boljitak” kao posebna organizaciona cjelina.
  Zajednica mladih stranke “Za boljitak” ima naziv “Mladi Za boljitak”.
  “Mladi Za boljitak” mogu uspostavljati niže oblike svoga djelovanja.
  Mladima stranke „Za boljitak” se osigurava određena zastupljenost u svim tijelima stranke “Za boljitak”.
  “Mladi Za boljitak” djeluju u skladu sa svojim Pravilnikom koji mora biti u skladu sa ovim Statutom.

  Klub poslanika stranke “Za boljitak”

  Član 51.
  Poslanici stranke “Za boljitak” u Skupštinama zakonodavnih tijela uspostavljaju klubove poslanika stranke “Za boljitak”.
  Članovi kluba poslanika između sebe biraju predsjednika i tijela kluba uz saglasnost predsjednika stranke “Za boljitak”.
  Klubovi poslanika stranke “Za boljitak” djeluju u skladu sa Poslovnikom kojeg sami donose.

  Klub odbornika stranke “Za boljitak”

  Član 52.
  Odbornici stranke “Za boljitak” u skupštini lokalne samouprave uspostavljaju klub odbornika stranke “Za boljitak”.
  Članovi kluba odbornika biraju između sebe predsjednika i ostala tijela kluba uz saglasnost predsjednika stranke “Za boljitak”.
  Predsjednik kluba odbornika stranke “Za boljitak” je član određenog odbora stranke “Za boljitak” opštine, grada, regije ili kantona..
  Klubovi odbornika stranke “Za boljitak” djeluju u skladu sa Poslovnikom kojeg sami donose.

  VIII. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

  Član 53.
  Izbor za sva tijela stranke “Za boljitak” obavlja se tajnim glasanjem.
  Izabrane funkcionere i članove svih tijela stranke “Za boljitak” može se opozvati i prije isteka mandata na koji su izabrani.
  Prijedlog za opoziv je identičan prijedlogu za izbor a opoziv se obavlja tajnim izjašnjavanjem.
  Odluka o opozivu Predsjednika stranke “Za boljitak” je pravovaljana samo ako se donese većinom od 2/3 ukupnog broja punopravnih članova Sabora stranke “Za boljitak”.

  Član 54.
  Tijela se biraju na četiri (4) godine koliko traje i mandat članova tih tijela.
  Vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno dopunjen u određeno tijelo traje koliko i mandat tog tijela. Prestankom mandata tijela stranke “Za boljitak” prestaje mandat svih njegovih članova.

  Član 55.
  Tijela stranke “Za boljitak” na svim nivoima donose odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici prisutna većina članova tog tijela, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
  Na zahtjev jednog ili više članova dotičnog tijela uz prethodno obrazloženje mora se izvršiti glasanje po konstitutivnim narodima gdje je potrebno unutar svakog naroda osigurati većinu da bi odluka bila pravovaljana.
  Tijela stranke “Za boljitak” na svim nivoima donose Poslovnik o svome radu.

  IX. KANDIDOVANJE NA IZBORE

  Član 56.
  Na državnim izborima, te izborima za tijela lokalne uprave i samouprave, postupak za kandidovanje propisuje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva stranke “Za boljitak”.
  Kandidature za državne i lokalne izbore odobrava i potpisuje Predsjednik stranke “Za boljitak” ili član Predsjedništva kojega on ovlasti.

  X. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD

  Član 57.
  Stranka “Za boljitak” je politička stranka i posluje kao neprofitabilno udruženje čija sredstva služe isključivo za ostvarivanje njenih političkih ciljeva.
  Finansijsko poslovanje stranke “Za boljitak” propisuje Predsjedništvo stranke “Za boljitak” a koje mora biti u skladu s važećim zakonskim propisima.
  Neposredne poslove vezano za finansiranje i ostala finansijska poslovanja vode blagajnici stranke „Za boljitak“ prema uputstvima direktora financija .

  Član 58.
  Prihodi koje ostvaruje stranka su:
  – prihodi od darova i sličnih davanja,
  – prihodi od članarina,
  – prihodi ostvareni poslovanjem preduzeća čiji je vlasnik stranka “Za boljitak”,
  – prihodi od izdavalačke djelatnosti i prodaje propagandnog materijala,
  – prihodi od raznih priredbi,
  – prihodi od naknade iz budžeta,
  – ostali prihodi.

  XI. PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE “ZA BOLJITAK”

  Član 59.
  Odluku o prestanku postojanja stranke “Za boljitak” donosi Sabor stranke “Za boljitak”.
  Ova odluka je pravno valjana samo ako se donese većinom od 3/4 ukupnog broja punopravnih članova Sabora stranke “Za boljitak”.

  Član 60.
  Stranka “Za boljitak” može prestati postojati odlukom nadležnog državnog tijela na osnovu Ustava i zakona.

  Član 61.
  U slučaju prestanka postojanja stranke “Za boljitak” njena imovina pripada stranci nasljednici, a ukoliko nema stranke nasljednice imovina u jednakim dijelovima pripada Osnivačima stranke “Za boljitak”.

  XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

  Član 62.
  Statut stranke “Za boljitak”, njegove izmjene i dopune usvaja Sabor stranke “Za boljitak”. Kada je po sili zakona nužno promijeniti određene odredbe Statuta prije redovnog saziva Sabora ili određenih otežavajućih okolnosti za normalan rad stranke to će učiniti Predsjednik stranke “Za boljitak”.
  U skladu sa ovlaštenjima iz prethodnog stava Predsjednik stranke Za boljitak dužan je obavjestiti Predsjedništvo stranke u roku od mjesec dana o odlukama i mjerama koje je preduzeo.
  U slučaju rata odnosno u drugim vanrednim prilikama sva ovlaštenja središnjih tijela preuzimaju Predsjednik i Predsjedništvo stranke “Za boljitak”.
  Ovlaštenja iz prethodnog stava prestaju nestankom uzroka, a Predsjednik i Predsjedništvo stranke “Za boljitak” su dužni u roku od mjesec dana obavjestiti Središnji odbor stranke “Za boljitak” o odlukama i mjerama koje su preduzeli u tom razdoblju.

  Član 63.
  Osnivačka skupština stranke “Za boljitak” ima sva ovlaštenja Sabora stranke “Za boljitak” predviđene ovim Statutom.

  Član 64.
  Tumačenje ovog Statuta daje Sabor stranke “Za boljitak”, a Predsjednik i Predsjedništvo stranke “Za boljitak“ onda kada Sabor ne zasjeda.

  Član 65.
  U skladu sa zahtjevima i potrebama članova i tijela stranke “Za boljitak” stranački materijali će biti pisani na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

  Član 66.
  Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom bit će regulisana opštim aktima tijela stranke “Za boljitak” u skladu sa ovim Statutom.

  Član 67.
  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

  U Sarajevu, dana 07. 07. 2008 godine.

  Predsjednik
  Mladen Ivanković-Lijanović