• Prijedlog izmjena zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 03.07.2009. godine

  Prijedlog zakona o trošarinama

  PARLAMENTARNA SKUPŠTINA

  BOSNE I HERCEGOVINE

  ZASTUPNIČKI DOM

  N/r Beriz Belkić, predsjedatelja Doma

  PREDMET:  Prijedlog izmjena Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini

  Na osnovu članka 99. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH br.33/06), podnosim Prijedlog izmjena Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini uz zahtjev da se razmatra po žurnom postupku u skladu s člankom 127. Poslovnika.

  U privitku dostavljam tekst prijedloga zakona s obrazloženjem, kao i elektronsku verziju prijedloga zakona (disketa).

  S poštovanjem,

  Jerko Ivanković-Lijanović

  Zastupnik u Zastupničkom domu

  Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

  Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na __. sjednici Zastupničkog doma, održanoj _________2009. godine, i na ___. sjednici Doma naroda, održanoj ____________2009. godine, usvojila je

  ZAKON

  O IZMJENAMA ZAKONA O TROŠARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Članak 1.

  U članku 21 stavak (1) pasus b postaje pasus c u kojem se iza riječi „točci a)“ dodaje slovo b), a dodaje se novi pasus b koji glasi:

  „Posebna trošarina u iznosu 50 KM na 1.000 cigareta odnosno 1KM za pakiranje cigareta od 20 komada.“

  Za prikupljanje ove trošarine Uprava za neizravno oporezivanje BiH će otvoriti poseban podračun unutar jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH i odrediti procedure za naplatu ove trošarine. Prihodi od ove trošarine se mogu koristiti isključivo za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, a prema kriterijima koje utvrdi Vijeće ministara BiH.

  Članak 2.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ”Službenom glasniku BiH”.

  PSBiH broj:___________/09

  Sarajevo, ___________2009. godine

  Predsjedatelj Predsjedatelj

  Zastupničkog doma                                                                            Doma naroda

  Parlamentarne skupštine BiH                                                         Parlamentarne skupštine BiH

  _________________________                                                    _________________________

  Obrazloženje

  Ustavni osnov za usvajanje zakona:

  Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u čl. I.2, II.1. i IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine.

  Razlozi za donošenje zakona:

  Uzimajući u obzir da entiteti nisu u mogućnosti izdvojiti potrebna sredstva za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, potrebno je osigurati prihode na poseban podračun unutar jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH, kako bi se prikupila sredstva iz kojih će se osigurati barem djelimično potrebni poticaji za primarnu poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju.

  Opće je poznato da Europska unija izdvaja 43% proračuna, što iznosi oko 50.000.000 Eura za poticaje u poljoprivredi, a BiH je zaključila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa europskom unijom i u istom ugovorila postepeno ukidanje carina na najveći broj poljoprivrednih proizvoda, a za jedan dio su stupanjem na snagu Sporazuma carine ukinute.

  Susjedne zemlje Republika Hrvatska i Republika Srbija izdvajaju deset puta više sredstava za poticaje nego BiH, a snjim smo u Sporazumu CEFTA.

  Ukoliko ne osiguramo adekvatne poticaje za primarnu poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju u BiH ista će biti u potpunosti uništena od strane razvijenih i bolje poticanih proizvođača iz Europske unije.

  Pošto cigarete možemo svrstati u proizvode koji se smatraju luksuznim i štete zdravlju, te prouzrokuju mnoge bolesti za čije liječenje se izdvajaju značajna sredstva iz zdravstvenih fondova u BiH smatrao sam opravdano opteretiti tu vrstu proizvoda trošarinama.

  Uzimajući u obzir da se u BiH proda oko 550 miliona kutija cigareta od po 20 komada i da ovo poskupljenje može dovesti do smanjenja cca 10% prodaje cigareta, što bi onda iznosila prodaja cca 500 miliona kutija sa trošarinom od 1 KM po kutiji bi osigurali cca 500 milioni KM za poticaje, što bi u ovom trenutku osiguralo preživljavanje poljoprivredne proizvodnje.

  Financijska i druga sredstva neophodna za provođenje zakona:

  Za sprovođenje ovog Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva.