• Sigurnost građana i njihovih resursa prioritet

  IMG_0687Boljitkov ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bojan Bošnjak sa saradnicima je održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Insituta za hidrotehniku HEIS Sarajevo o realizaciji projekta izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava.

  Obaveza izrade kantonalnog operativnog plana definirana je članom 92. stav 4. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i članom 52. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj) i odredbi Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/09). Ovom uredbom se utvrđuju vrste, sadržaj i način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite od štetnog djelovanja voda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredba također uspostavlja okvir za procjenu i upravljanje poplavnim rizicima sa ciljem smanjivanja posljedica štetnog djelovanja voda u Federaciji Bosne i Hercegovine za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost.

  Operativni plan odbrane od poplava za Zeničko-dobojski kantona je donesen i objavljen u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 3/12 od 19.03.2012. godine, a osnov su bili podaci o plavnim područjima iz Studije prirodnih resursa Zeničko-dobojskog kantona, ali s obzirom da KOP-om nisu obuhvaćena sva plavna područja, posebno uz vodotoke II kategorije, to je nužno uraditi izmjene i dopune KOP-a sa ciljem obuhvata svih poplavnih područja na cijelom području Kantona. Stoga će se u okviru izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane odrediti:

  • područja uz vodotokove i zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere odbrane od poplava, odnosno mjere odbrane od leda na vodotocima,
  • vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna odnosno vanredna odbrana od poplava,
  • pravna i fizička lica koja su dužna da provode odbranu od poplava, te odbranu od leda na vodotocima,
  • mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava,
  • sistem veza,
  • način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava na vodotocima i preduzetim mjerama o toku odbrane od poplava.

  Predstavnici Instituta za hidrotehniku, u svojstvu izvršilaca posla, su upoznali Ministra o metodologiji rada i prikupljanju podloga za izradu Kantonalnog operativog plana odbarane od poplava. Nakon izvršene prezentacije sa predstavnicima Instituta dogovoreno je da se u svim fazama izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava kontinuirano vrše konsultacije i potrebna usaglašavanja sa Ministarstvom.